Selamat Datang

Selamat datang. Ini adalah blog saya, dan mudah-mudahan postingan pada blog ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bagi para pengunjung blog ini saya harap dapat memberikan kritik dan saran terhadap blog ini. Terima kasih.

Rabu, 19 Januari 2011

Sejarah Singkat Imam 4 Mazhab

 Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

 Pada postingan kali ini saya ingin menuliskan sedikit tentang biografi 4 imam mazhab di Indonesia.
1. Imam Hanafi
   Imam Hanafi (Mazhab Hanafi) lahir di Kufah pada tahun 80 H= 699 M. Beliau adalah orang yang mula-mula membuka pintu qiyas (imam pertama dari empat imam mazhab). Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit at-Taimi. Setelah beliau besar, beliau beliau berkemauan besar untuk berhijrah guna mempelajari ilmu-ilmu agama pada ulama-ulama yang menerima ilmu-ilmu dari para Sahabat Nabi.
   Dikarenakan  pada masa beliau telah banyak bermunculan orang-orang zindiq yang membuat hadits-hadits palsu, dengan terpaksa beliau mempergunakan qiyas di dalam segala masalah. Beliau enggan menjadi Qadhi (hakim), oleh karena itu beliau dipenjara dan disiksa, sehingga beliau meninggal dunia di dalam penjara tersebut.

   Diantara kitab-kitab beliau yang disusun oleh murid-muridnya, ialah Al Musnad (dalam bidang hadis) dan Al Makharij (dalam urusan fiqih). Beliau meninggal dunia pada tahun 150 H= 767 M, bertepatan dengan tahun lahirnya Imam Syafi'i.

2. Imam Maliki
    Imam Maliki (Mazhab Maliki) dilahirkan di Madinah pada tahun 92 H= 712 M (imam kedua dari empat imam mazhab). Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Anas bin Malik Al Ashbahi. Beliau adalah seorang yang amat keras dalam beragama. Oleh karena suatu fitnah yang ditujukan kepada beliau, beliaupun mendapat hukuman cambuk. 

   Pada masa pemerintahan khalifah Al Manshur, beliau diminta untuk menyusun sebuah kitab yang digunakan sebagai pegangan seluruh lapisan masyarakat di Madinah, maka beliaupun menyusun kitab yang berjudul Al Muwaththa sebagai pemenuh permintaan khalifah Al Manshur. Beliau meninggal dunia pada tahun 179 H= 798 M.

3. Imam Syafi'i
    Imam Syafi'i (mazhab Syafi'i) dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H= 767 M (imam ketiga dari empat imam mazhab). Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i Al Hasyimi Al Muthalibi Al Quraisyi.

   Setelah beliau genap berumur dua tahun, Ibu beliau membawa beliau ke Mekkah. Di Mekkahlah beliau mula-mula sekali mempelajari dan menerima pelajaran-pelajaran agama. Setelah genap berumur dua puluh tahun, beliau memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan lain-lain sebagainya.

   Kemudian setelah beliau belajar dan menerima pelajaran dari guru beliau, Imam Malik, beliaupun melakukan perjalanan (bersafar). Dua kali beliau mengunjungi Baghdad untuk mempelajari dan mendalami fiqih Hanafi. Kemudian pada tahun 199 H, beliau meneruskan perjalanannya ke Mesir.

   Diantara kitab yang disusun beliau selama di Mesir adalah Ar Risalah, Al Umm, Al Musnad, Mukhtalaful Hadits, dan As Sunan. Beliau meninggal dunia pada tahun 204 H= 820 M.

4. Imam Hambali
    Imam Hambali (Mazhab Hambali) dilahirkan di Madinah pada tahun 164 H= 780 M (imam keempat dari empat imam mazhab). Beliau adalah seorang yang gemar dan berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Beliau pernah melawat ke beberapa negeri untuk mencari ilmu, serta beliau pernah belajar kepada imam Syafi'i.

    Khalifah Al Makmun, khalifah yang berkuasa pada saat itu, menyuruh beliau untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah Makhluk. Sebenarnya khalifah Al Makmun ingin mendiskusikan masalah ini dengan imam Hambali, akan tetapi beliau meninggal dunia sebelum sempat mendiskusikannya.

     Di masa pemerintahan khalifah Al Mu'tashim, beliau dipenjarakan selama dua puluh delapan bulan karena tidak ingin menyatakan bahwa Al-Quran adalah Makhluk. Beliau dipukul dan disiksa dengan keadaan yang menyedihkan di dalam penjara. Beliau akhirnya dibebaskan pada tahun 220 H.

     Pada masa pemerintahan khalifah Al Mutawakkil, cahaya keberuntungan berpihak kepada beliau. Segala hal yang ingin dilaksanakan oleh khalifah Al Mutawakjil, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan imam Hambali. Salah satu kitab yang disusun oleh beliau adalah Al Musnad yang berisi 30.000 hadits. Beliau meninggal dunia pada tahun 241 H= 855 M, di masa-masa kejayaan beliau.

 (Diambil dan ditulis ulang dari buku " Diktat Mata Pelajaran Ilmu Hadits" yang disusun oleh Masyithah)   


Tidak ada komentar:

Posting Komentar